תנאי שימוש באתר You Are Art

כללי

ברוכים הבאים לאתר ur-art.net – You Are Art – ציור דיוקנאות (פורטרטים) בהזמנה על פי תצלום (להלן: "האתר"). כל הרשום להלן בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד ומתייחס באופן שווה לכל המגדרים. השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירות המוצע דרכו בו, מעיד על הסכמתך לתנאים להלן ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. תנאים אלו חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת (כגון טלפון נייד, סמארטפון, מחשבים ניידים למיניהם וכדומה). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

האתר נועד לספק לקהל משתמשי האינטרנט מידע ופרטים אודות הזמנת ציורי דיוקנאות - פורטרטים בטכניקות ציור שונות, על פי תצלום המסופק לנו על ידם. השימוש באתר האינטרנט של You Are Art מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות להלן. שימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלו.

השימוש באתר

האתר והתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות You Are Art ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי You Are Art בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעוררו תכני האתר באשר הם. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

אתר האינטרנט של You Are Art מיועד לשימוש אישי ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מ- You Are Art. חל עליך איסור מוחלט לבצע בו שינויים, או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר האינטרנט של You Are Art.

You Are Art רשאים לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינות השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי You Are Art בקשר לכך.

You Are Art יהיו רשאים לפי שיקול דעתם, לחסום כל גורם מכניסה לאתר, לחסום כתובת IP מכניסה לאתר ולמנוע מכל גורם את השימוש במידע ובשירותים הניתנים באתר. במקרים אלו, שבהם You Are Art תסבור כי פעלת באופן שנוגד את תנאי שימוש אלו, או בכל עניין ש- You Are Art תמצא לנכון, אנו ננקוט בכל האמצעים העומדים לרשותנו ללא מתן הודעה מראש לרבות ולא רק, במקרים כגון: במידה ומסרת ל- You Are Art פרטים אישיים שגויים, במידה וביצעת מעשה או מחדל אשר לדעת You Are Art עלול לפגוע באתר ו/או במנהלי האתר, או בצד שלישי.

המידע המוצג באתר (למעט האמור בתנאי שימוש אלו ובתקנון הזמנת ציור) הוא לידיעה בלבד ולא ישמש אסמכתה תקפה לכל עניין שהוא ולכל הליך על פי כל דין. מנהלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו על ידי מנהלי האתר או על ידי צדדים שלישיים כלשהם.

You Are Art אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת או ייפגע מכל סיבה אחרת ו- You Are Art לא יהיו אחראים לכל נזק - ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך. כמו כן, היות וצילומי הציורים באתר מקורם באמצעי צילום שונים והיות והמסכים בהם מוצגים הציורים שונים באיכותם וטיבם, ייתכנו הבדלים בין ציורי המקור כפי שסופקו ללקוחות You Are Art, לבין צילומי הציורים המוצגים באתר.

אין You Are Art מתחייבים כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל ו/או לדפים פעילים באתר. הימצאותו של קישור מסוים באתר You Are Art אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני ו- You Are Art לא יישאו בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אלו אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. יודגש, You Are Art אחראים לתכנים, לנתונים ולמרכיבים חזותיים אשר הועלו על ידי מנהלי האתר ועל ידם בלבד, אך You Are Art אינם אחראים לתכנים, לנתונים או לאלמנטים החזותיים שאליהם מוליכים קישורים באתר שאינם תוצאת עבודת מנהלי האתר ו/או תוצאת יוזמתם ואינם אחראים לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

לתשומת לבך, You Are Art שומרים לעצמם את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתם וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר, כאשר הגרסה העדכנית היא הגרסה התקפה והמחייבת.

הנך מצהיר ומתחייב כלפי You Are Art כי תשתמש בתכני האתר ובשירותים המוצעים דרכו לפי הוראות החוק בכלל ותנאי שימוש אלו בפרט וכי לא תעשה שימוש באתר You Are Art לצורך ביצוע מעשה או פעולה אסורים על פי כל דין והנך מתחייב לפצות את You Are Art בגין כל מעשה או מחדל אסורים, לרבות: (א) חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים - בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה - 1995. (ב) כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירות ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, ו/או משלוח הודעות דואר אלקטרוני לבעלי האתר באופן המעורר תלונות מצד המקבלים את ההודעות, או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשת האינטרנט.

קניין רוחני

האתר והתכנים הטקסטואליים והגראפיים, לרבות קוד תכנות, המופיעים בו באם למעשה ובין אם להלכה - מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים במדינת ישראל. התוכן המצוי באתר הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתה מסכים להכפיף את עצמך לתנאי השימוש של You Are Art, יחד עם החומר והתוכן אשר מוצגים באתר.

שם האתר You Are Art, שמה של האמנית היא-לי סופר ושם המתחם של האתר הם קניינם הבלעדי של You Are Art. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של You Are Art.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו הינן של You Are Art בלבד, או של צד שלישי, שהרשה ל- You Are Art להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מ- You Are Art או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמא: סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ® או ™, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

ברירת הדין וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם וכן יפורשו על פיהם. כל סכסוך ו/או שאלה משפטית אשר תתעורר ביחס לתנאי שימוש אלו תתברר בערכאה השיפוטית המוסמכת בחיפה בלבד (דהיינו: בית משפט השלום בחיפה או בית המשפט המחוזי מרכז בחיפה).