גולש באינטרנט המצטרף לדיוור (ניוזלטר) מאתר ur-art.net מקבל בכך על עצמו את כללי תקנון זה ומתחייב לפעול על פיו. ההצטרפות לדיוור מאתר ur-art.net הינה חינם וכל אדם אשר מלאו לו 18 שנים (לרבות חברות ותאגידים) זכאי להצטרף לדיוור מהאתר. כל פרטי המשתמש באתר ur-art.net יהוו קניינה של הנהלת אתר ur-art.net וזו מתחייבת שלא להעבירם לצדד שלישי, אלא בהתאם להוראות כל דין. ברישום לדיוור מאתר ur-art.net נותן המשתמש את הסכמתו לשימוש בפרטיו כאמור לעיל וכן, בהסכמתו וברישום פרטיו, מבקש להצטרף למאגר מכותבי אתר ur-art.net לצורך קבלת דיוור (ניוזלטר) לכתובת המייל שלו - דיוור אשר יישלח מדי פעם על ידי הנהלת האתר. הסרה מהדיוור ניתן לבצע באופן אוטומטי באמצעות קישור "הסרה" המופיע בתחתית כל אחד מהניוזלטרים הנשלחים על ידי ur-art.net וכן על ידי שימוש עצמאי במודול הצטרפות והסרה אשר נמצא בכל אחד מעמודי הפוסטים בבלוג ציור.

בהצטרפותו לדיוור מאתר ur-art.net, מסכים המשתמש כי מידע לרבות פרטיו האישיים יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של אתר ur-art.net וכי ייעשה במידע זה שימוש על פי שיקול דעתה של הנהלת האתר ובהתאם להוראות כל דין. המשתמש מסכים לשימוש האמור במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. המשתמש רשאי לבטל את הסכמתוו זו על ידי מתן הודעה על כך לאתר ur-art.net. במקרה של ביטול הסכמת המשתמש כאמור כאן, רשאית הנהלת אתר ur-art.net, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותו באתר.

הנהלת אתר ur-art.net רשאית לא לאשר הצטרפות אדם לדיוור מהאתר, בהתאם לשיקול דעתה ובלא שתהיה עליה חובה לנמק את סירובה. המשתמש באתר ur-art.net יהיה אחראי לדווח להנהלת האתר בדבר שינויים שיחולו בפרטיו האישיים, על מנת לאפשר קשר רציף ותקין עמו. הנהלת אתר ur-art.net לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר בקשר עם האתר, בגין אי עדכון פרטיו האישיים שלל המשתמש.

הנהלת אתר ur-art.net תהיה רשאית להחליט בכל עת על הפסקת פעילות האתר ו/או מערכת הדיוור למשתמשים. הנהלת אתר ur-art.net שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את חברותו של משתמש ברשימת הדיוור לפי שיקול דעתה ומבלי צורך לנמק. הנהלת אתר ur-art.net רשאית לחסום חבר באתר בכל מקרה בו לדעתה נעשה שימוש לרעה על ידו.

הנהלת אתר ur-art.net רשאית לשנות בכל עת ומפעם לפעם את הוראות התקנון או כל חלק מהן, כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי להודיע על כך מראש. מתן הטבות ו/או מידע למשתמשי האתר כמפורט בתקנון זה הינן בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של אתר ur-art.net. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות ו/או מידע למשתמשי האתר כאמור לעיל, תפעל הנהלת אתר ur-art.net לטיפול בהן בהקדם ולא יהיו למשתמשי האתר טענות או תביעות כנגד אתר ur-art.net בשל אי מתן ההטבות ו/או המידע בתקופת התקלות והטיפול בהן.